Sprzedaż z wolnej ręki wierzytelności przysługujących Amber Gold sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

Syndyk masy upadłości Amber Gold sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej działając na podstawie art. 331 ust. 2 ustawy z dnia 28.02.2003 r. p.u.i.n. (Dz. U. 2003 Nr 60 poz. 535) oraz na podstawie postanowienia Sędziego-Komisarza z dnia 23 czerwca 2020 r. ogłasza sprzedaż z wolnej ręki  wchodzących w skład masy upadłości wierzytelności :
 
 
1.           Wierzytelność  oznaczoną jako „I” (przysługująca osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej) za cenę nie niższą niż 4.600,00 zł (słownie: cztery tysiące sześćset złotych 00/100),
2.           Wierzytelność oznaczoną jako „II” (przysługującą wobec osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej) za cenę nie niższą 40.000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100),
3.           Wierzytelność oznaczoną jako „III” (przysługującą wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej) za cenę nie niższą niż 60.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100),
4.           Wierzytelność  oznaczoną jako „IV”  (wobec osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej) za cenę nie niższą niż 8.000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100),
5.           Wierzytelność oznaczoną  jako „V”  (przysługującą wobec osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej) za cenę nie niższą niż 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100),
6.           Wierzytelność oznaczoną jako „VI”  (przysługująca osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej) za cenę nie niższą niż 140,00 zł (słownie: sto czterdzieści złotych 00/100).
7.           Wierzytelność Portu Lotniczego „Rzeszów-Jasionka” sp. z o.o.  oznaczoną jako „VII” za cenę nie niższą niż 4. 600,00 zł (słownie: cztery tysiące sześćset złotych 00/100),
8.           Wierzytelność wobec  Amber Gold Obsługa sp. z o.o. oznaczoną jako „VIII”  za najwyższą zaoferowaną cenę,
9.           Wierzytelność wobec Amber Gold S.A. oznaczoną jako „IX”  za najwyższą zaoferowaną cenę,
 
Syndyk przewiduje jednocześnie możliwość sprzedaży opisanych powyżej  wierzytelności łącznie w formie pakietu za cenę nie niższą niż suma wskazanych cen  tj. za cenę nie niższą niż 117.390,00 zł (słownie: sto siedemnaście tysięcy złotych trzysta dziewięćdziesiąt złotych 00/100) przewidując również, iż oferta złożona na zakup całego pakietu będzie miała pierwszeństwo w stosunku do ofert dot. poszczególnych wierzytelności.
 
Oferty pisemne zawierające dane oferenta, przedmiot sprzedaży (nr wierzytelności według w/w. ogłoszenia bądź wszystkie wierzytelności w formie pakietu) oraz proponowaną cenę nabycia w PLN, należy składać na adres: Biuro syndyka Amber Gold sp. z o.o., ul. Lema 10/57, 80-126 Gdańsk, najpóźniej do dnia 14 sierpnia 2020 r do godz. 15.00. Z uwagi na obowiązujący stan epidemii oferty kierować należy wyłącznie za pośrednictwem poczty lub kuriera. O ważności złożonej oferty   decyduje data jej wpływu do Biura  syndyka (nie zaś data nadania). Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „oferta na zakup wierzytelności z oznaczeniem nr wierzytelności  lub oferta na zakup pakietu nr VII”. Oferta powinna być podpisana w sposób umożliwiający identyfikacje osoby składającej podpis oraz jej umocowanie do działania w imieniu oferenta (z załączeniem stosownych dokumentów potwierdzających umocowanie). Wybór oferty zostanie dokonany przez komisję powołaną do rozpoznania ofert przez syndyka masy upadłości w dniu 17 sierpnia 2020 r. o godzinie 12.00. O wyborze oferty decyduje poprawność złożonej oferty pod względem formalnym oraz najwyższa zaproponowana cena. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży (cesji) jest dokonanie wpłaty całej ceny sprzedaży na rachunek bankowy Upadłego. Syndyk zastrzega sobie prawo do unieważnienia sprzedaży bądź odstąpienie od wyboru oferty bez podania przyczyny. 
 
Z uwagi na konieczność ochrony danych osobowych dłużnikiem będących osobami fizycznymi, wszelkie szczegółowe informacje odnośnie oferowanych wierzytelności zostaną przekazane wyłącznie podmiotom zainteresowanym. Zainteresowanie szczegółową ofertą można zgłaszać pod nr telefonu +48 795 074 423 oraz na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.”.
 
 
 
 
LegetøjBabytilbehørLegetøj og Børnetøj